web statistics


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Goeddoelgericht, hierna te noemen: leverancier, en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering of dienstverlening in de ruimste zin des woords, hierna te noemen training/advies.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder * Startmoment van de training/advies: de eerste trainings- of adviesdag.* Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een training/advies of verplaatsen van het startmoment van de traing/advies.


1.4 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van opdrachtgever - of diegene die de kosten voor zijn/haar rekening neemt - van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of een aanmelding per e-mail. De overeenkomst is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van de leverancier per e-mail.


Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een training of advies heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training of advies te annuleren per aangetekend verzonden brief.


3.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainings- of adviesdag kosteloos geschieden.


3.3 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste trainings- of adviesdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het trainingsgeld te vergoeden.


3.4 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.Artikel 4: Annulering door leverancier
Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag.


Artikel 5: Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan.
Deze bepaling laat onverlet het recht van leverancier op grond van artikel 4.


Artikel 6: Prijzen
Prijzen zijn bindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.


Artikel 7: Betaling
7.1 Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op de door leverancier aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


7.2 De reiskosten zijn niet ingebrepen in het cursusgeld. Wel zijn de arrangementskosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus inbegrepen in het cursusgeld.


7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.


7.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.


Artikel 8: Opschorting en ontbinding
Leverancier heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.


Artikel 9: Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal mogen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.


9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.


Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.


10.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,-.


10.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 


10.4 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te
’s-Hertogenbosch.

begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
algemene voorwaarden
kenia fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Algemene (leverings)voorwaarden GOEDDOELGERICHT