web statistics

Goede Doelen-sector in Nederland

Branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking.
www.partos.nl

VFI brancheorganisatie van goede doelen
www.vfi.nl

Centraal Bureau Fondsenwerving
www.cbf.nl

Linkis staat voor Laagdrempelige Initiatieven en Kenniscentrum voor Internationale Samenwerking. Digitaal informatieloket voor burgers die actief zijn of willen worden binnen internationale samenwerking.
www.linkis.nl

Stichting GeefGratis levert een substantiele bijdrage aan goede doelen in Nederland door gratis professionele internet diensten ter beschikking te stellen. Met een specifieke focus op fondsenwerving, communicatie en campagnevoering via internet heeft Stichting GeefGratis de manier gevonden waarop de goede doelen sector een aanzienlijke bijdrage via internet ontvangt zonder dat hier een investering tegenover staat.
www.geefgratis.nl

Techsoup levert anbi-geregistreerde instellingen, software van Microsoft, Cisco of Symantec tegen zeer gereduceerde prijzen krijgen.
www.techsoup.nl

Gratis internetmogelijkheid voor actievoerders die actie voeren voor een goed doel naar keuze. Status van fondsenwervingsbedrag wordt bijgehouden en tevens zijn er mogelijkheden tot online doneren.
www.geefsamen.nl

Goededoelen portal
www.allegoededoelen.nl en www.fondsen.org


Ontwikkelingssamenwerking en overheid

Ontwikkelingssamenwerking is een van de hoofdtaken van het ministerie van Buitenlandse Zeken. Nederland draagt per jaar vier miljard euro bij aan de ontwikkeling van arme landen wereldwijd.
www.minbuza.nl

Internationale Samenwerking 2.0
http://www.minbuza.nl/nl/actueel/speeches,2008/11/koenders-moderniseert-is.html

Nationale Commissie van Duurzame ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse zaken.
www.ncdo.nl

Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de EU (DEVE)
www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=NL&body=DEVE

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als een OS-organisatie via de Belastingdienst de ANBI-status krijgt, zijn giften aftrekbaar en hoeven er geen successierechten te worden betaald voor nalatenschappen aan het goede doel.
www.anbi.nl

Het akkoord van Schokland. Honderden bedrijven, organisaties, bekende en minder bekende Nederlanders en ministeries plaatsen hun handtekening onder het Akkoord van Schokland. Hierin staat hoe zij een concrete bijdrage leveren aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen.
www.hetakkoordvanschokland.nl

Millenniumdoelen
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen.
www.millenniumdoelen.nl

ReliefWeb is de mondiale on-line gateway naar informatie (documenten en kaarten) betreffende humanitaire noodsituaties en rampen. Een onafhankelijk medium opgezet door de UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).
www.reliefweb.int

 

Mensenrechten

Rights and Dignity of Persons with Disabilities
www.un.org/disabilities

The Universal Declaration of Human Rights
www.un.org/en/documents/udhr/

VN-verdrag voor de Rechten van het Kind
www.unicef.nl/unicef/show/id=47358

EU en Mensenrechten
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=NL&id=69

Commissie Mensenrechten van de EU (DROI)
www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=NL&body=DROI

 

Landeninformatie

The World Factbook
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

 

Media en Goede Doelen

Does the media help or hinder?

How reporters see the aid world

 

 

begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
kennis
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Links